2 septimber: FYK you all-feest!

Om’t it YENbestjoer in wykein lang yn Mantgum in gearkomste hawwe sil, is it dé mooglikheid om it YENgefoel al wat op te heljen foardat in moanne letter de Bus alwer oankomt yn Fryslân (stiet de Minority Bustour al yn jim aginda? Op 3 oktober komt er del by ús!).

Dat op sneon 2 septimber binne jimme allegearre fan herte wolkom yn Mantgum om mei de YENbestjoersleden in “FYK you all”-feest te hawwen.
No hear ik jim (sels oer it ynternet) al tinken: Mantgum? Wat is dêr no wer te dwaan útsein kij telle?!?

It antwurd dêrop is:
A) Mantgum is sawisa in geweldich doarp
B) Der is Mantgumer merke, dat der is folop bier en muzyk.

Antwurd B joech de trochslach, want dan kinne we dy jûn dûnsje op muzyk fan band “Exposure”
Dat jim binne wolkom foar:

20:00 “get in the MOOd”-feest
22:00 band Exposure by Mantgumer merke (yntree € 12,50)

Mantgum is te berikken/ferlitten mei de fyts, auto en trein (de lêste trein nei Ljouwert is krekt foar middernacht).

Wolst delkomme? Jou it dan efkes troch nei foarsitter@fyk.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *