20 desimber Krystmiel

Hohoho, it jier 2017 komt al oan ‘e ein! Dat it wurdt de heechste tiid om ris mei –inoar om tafel foar in krystmiel en alle âlde kij út ‘e sleatten te heljen… of gewoan keuvelje oer it ôfrûne jier, dat mei ek fansels.
Wy wolle jimme dêrom allegearre fan herte útnûgje om in hapke en drankje te dwaan yn Ljouwert.
It krystmiel sil heve op woansdei 20 desimber yn Ljouwert om 19:00 jûns. Smûk thús oan de stampot en net yn in restaurant, want sokke opdofte itentsjes sille jim wol mear hawwe mei dy dagen!

“But wait, there’s more!”

Om even te genietsjen fan it kâlde winterwaar is der in aktiviteit om 17:00, foar âlde en nije FYKers, oanhing, freonen, famylje, of frjemden dy’t jim oppikt hawwe op ‘e dyk.  Nim wol foar dy aktiviteit goeie skuon mei.

Wolsto mei-ite en/of meidwaan oan de aktiviteit?
Jou dy dan op by foarsitter@fyk.nl

Kosten: +/- € 10,-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *