7 july: FYK-antyk bbq

Op 7 july kin elkenien dy’t wat mei it FYK (hân) hat in hapke mei-ite mei de FYK-antyk bbq!
It plak moat noch besletten wurde, mar it sil earne heve yn Fryslân, by âld-FYKleden/FYKingen.
Wolsto dus de simmer goed begjinne? Jou dy dan gau op en oant de sande!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *