Easter Seminar “Building Bridges”

Op 7 oant en mei 14 april sil de Easter Seminar holden wurde yn Albanië, yn Golem, Dürres. En foar wa’t tinkt: “wêr leit dat??” It leit oan see, tusken de palmbeamkes. Tige ferfelend dus om dêr aanst te moetsjen mei it YEN.

Der sil in oare set-up wêze foar workshops: der binne der no meardere tema’s en workshops dêr’tst út kieze kinst. Foarbylden dêrfan binne: presentation, public speaking, advocacy, networking of campaigning.

Fansels is der ek genôch plak foar oare aktiviteiten, lykas in ekskurzje nei Berat.

Liket it dy leuk ta om mei it FYK ôf te reizgjen nei Albanië? Jou dy dan foar 11 maart op fia foarsitter@fyk.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *