jiergearkomste mei aktiFYKteit

Op 18 maart is de jiergearkomste fan it FYK!
Om’t gearkomsten guontiden fiele as sitst fêst en kinst nea wer de romte ferlitte… hâlde wy de jiergearkomste mar sa tapaslik mooglik yn ‘e finzenis!
Wy sille earst in rûnlieding krije om dêrnei mei kofje en tee te set te gean mei de jiergearkomste.
Bisto derby? Opjaan foar de rûnlieding en/of de jiergearkomste kin by foarsitter@fyk.nl

Program:
13:45 sammelje by Blokhúspoarte, Ljouwert
14:00 Rûnlieding mei âld-sipier (kosten €5,-)
15:15 jiergearkomste yn ‘e direksjeseal/ kafee de Bak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *