It bestjoer bestiet út:

  • Ydwine Scarse
  • Nina Peckelsen
  • Daniël de Jong

en wurdt stipe troch:

  • Maarten Bark