Foarsitter: Ydwine Scarse

Fan it FYK hie ik wol faak ris heard, mar om ien of oare reden (efterôf sjoen ivich sûnde) bin ik pas letter lid wurden fan it FYK. Hawar, nei de earste aktiviteit (Newbee meeting yn Berlyn) wie ik al besmet mei it entûsjasme fan ‘e FYKers en YENies.

Dit firus fan entûsjasme wol ik graach oerdrage nei oare en nije FYKers: foar my stiet it FYK foar kânsen. Kânsen minderheden op ‘e kaart te bringen en selsfertrouwen te krijen  foar sawol dysels as de minderheid. Kânsen om oare minsken te moetsjen. Kânsen om kulturele kennis op te dwaan en it yn praktyk bringe. Kânsen om oan ‘e slach te
gean.

Sa is it FYK foar my (neist in soad wille en nije freonen) in geweldige kâns myn stúdzje, Minorities and Multilingualism, yn praktyk te sjen.

Dat sa, ik bin entûsjast oer it FYK … en no do!
Ik sjoch dy graach op de aktiFYKteiten yn ‘e takomst!

Skriuwer: Nina Peckelsen

Myn namme is Nina Peckelsen en ik wenje yn it lytse doarpke Ketlik.
Ik wenje hjir al myn hiele libben (mei in healjier yn Amsterdam as útsûndering), en bin mei myn âlders, twa broerkes en sus fiif kear ferhuze binnen dit lytse plakje mei oars allinich bosk, weilân en in pear hûzen.

Ik bin ôfstudearre fan de keunstakademy yn Swolle, dêr’t ik de oplieding ta yllustrator
folge haw. Ik wurkje fanút hûs, mei hjir en dêr opdrachten en klussen.
Mei myn kreative êftergrûn bin ik no dwaande om de YEN ek wat mear op it kulturele paad te krijen.

Dy belangstelling foar kultuer en ek taal sit der al fan jongs ôf yn: myn âlden binne in kombinaasje tusken in Fryske mem en in Dútske heit. Taal en (lytse) kultuerferskillen hawwe dus altyd al in grutte rol spile yn ús hûs, dêr’t deistich trije talen sprutsen wurde.

Yn dy sin is it moai dat ús foarsitter, Ydwine, út inselde thússituaasje komt mei har Ingelske heit.

Ik bin der wis fan dat wy, mei ús ynternasjonale eftergrûn en leafde foar de Fryske taal en kultuer, in ferskil meitsje kinne binnen it FYK.

Ponghâlder: Daniël de Jong

Ik bin Daniël en kom út Blijecity.

FYK-sekretariaat: Maarten Bark & Arjen Dijkstra

Om it bestjoer sa min mooglik te belesten mei administrative rompslomp hawwe wy op de jiergearkomste 2016 foar in konstruksje keazen mei in ûnderstypjend team fan twa minsken dy’t it measte rûtinewurk op harren nimt.