Wolst mear witte oer it FYK?

Nim kontakt op mei ien fan ùs bestjoersleden. Hja kinne dy fêst fierder helpe:

Foarsitter: Foarsitter@fyk.nl
Ponghâlder/office: Ponghalder@fyk.nl

Ek hawwe wy in postbus foar de snail-mail:
Postbus 2548
8901 AA Ljouwert

 

 

Wolst flyers of stickers hawwe fan it FYK? Dat kin!
Nim kontakt op mei foarsitter@fyk.nl

Oer de YEN?

De YEN is in jeugdorganisaasje dy’t minderheden fan hiel Europa by-inoar bringt en ferskate grutte ynternasjonale aktiviteiten hat yn it jier. Mear ynformaasje is te finen op www.yeni.org

Oer oare Fryske (jongerein)organisaasjes?

www.willewike.nl
www.bernlef.frl
www.minorities.nl