Wolst mear witte oer it FYK?

Nim kontakt op mei ien fan ùs bestjoersleden. Hja kinne dy fêst fierder helpe:

Foarsitter
Ponghâlder

Ek hawwe wy in postbus foar de snail-mail:
Postbus 2548
8901 AA Ljouwert

Wolst flyers of stickers hawwe fan it FYK? Dat kin!
Nim kontakt op mei FYK

Oer de YEN?

De YEN is in Europeesk netwurk foar jeugdorganisaasjes fan Europeeske minderheden. YEN bringt dy minderheden fan hiel Europa by-inoar mei trije/fjouwer grutte ynternasjonale kongressen en seminars yn it jier. Boppedat is de YEN de stim fan al dy jongerein foar organisaasjes lykas de Ried fan Europa of de Feriene Naasjes.
Mear ynformaasje is te finen op www.yeni.org

Oer oare Fryske (jongerein)organisaasjes?

www.willewike.nl
www.bernlef.frl
www.minorities.nl