Hoe wurdst lid fan it FYK?

Kinst dy opjaan troch it ynskriuwformulier te printsjen en op te stjoeren nei ús.
Dat mei fia de post nei Postbus 2548, 8901 AA Ljouwert of fia de mail nei FYK.
Op dy wize kinst de ponghâlder machtigje om ienris yn it jier it ledejild fan dyn rekken ôf te skriuwen.
It earste jier is it ledejild €17,50 en fan it twadde jier ôf betellest € 25,-.

Bist alder as 30 jier? Dan kinst stiper wurde.

Wolst dyn lidmaatskip of stiperskip opsizze?

Stjoer in e-mail nei de ponghâlder.
Hâld der rekken mei dat úterlik in moanne foar de ein fan it kalinderjier opsein wurde kin.
Hast dy derfoar net ôfmelden, dan jildt it lidmaatskip / stiperskip neffens de karbrief noch oant en mei it folgjende jier
en bist ek noch ledejild of stipe oer dat jier ferskuldige.