English version here

Yn augustus 2018 sil wie der wat machtichs …
In August 2018 something great was there…

Diversity Festival yn/in Fryslân!!!!

Terp of Tales

 

It festival

It Diversity Festival is it simmerske kultuerevenemint fan Youth of European Nationalities, dêr’t jongerein fan Europeeske minderheden byinoar om kulturele workshops te folgjen en sa in kulturiele, diverske en meartalige einfoarstelling op te setten om de kulturele rykdom fan Europa sjen te litten.

Foto’s, updates en nijs

Sjoch foar de foto’s fan it evenemint op de FYK Facebook

Boppedat wie der alle dagen in bloch oer it Diversity Festival op itNijs.

De einsjo dat de dielnimmers yn de wike betocht, oefene en opfierd hawwe is te sjen op de einsjo Diversity Festival

Yn 2018 wiene der fjouwer workshops :
  • teäter
  • koar “minority tunes”
  • minderheidstalen “minority voices”
  • digital tale telling

De jongerein kamen net allinne mar om te learen, mar ek om aktyf materiaal en ferhalen fan harren eigen minderheid mei te nimmen om sa yn ‘e workshop ek fan inoar te learen. It tema foar dat materiaal wie dit jier folksferhalen, om’t dy rike boarnen fan taal en kultuer binne.

 

Folsleine programma

Fragen, opmerkings of wat oars?

Mail dan nei foarsitter@fyk.nl

 


Dit evenemint wurdt mei mûglik makke troch: